Polityka Prywatności

Obowiązek Informacyjny RODO

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy jest AMM Archery
Michał Sanczenko z siedzibą w Białymstoku, ul. Jurowiecka 53, 15-025 Białystok, wpisana do
Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod nazwą AMM Archery Michał Sanczenko (dalej: „Administrator”).
Administrator informuje, że:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w
warsztatach, transakcjami dokonywanymi w ramach zakupu produktów z oferty oraz w
celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
a także na podstawie zgody Klienta – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w
celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki
newslettera;
2. podane dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f)
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych osobowych);
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji transakcji i
rozpatrywania reklamacji i są przetwarzane przez okres posiadania przez Panią/Pana konta,
nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta. Jeżeli dokonuje Pani/Pan transakcji bez zakładania
konta wówczas dane są przetwarzane przez okres 3 lat od dnia transakcji. W przypadku
przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora na
czas ich realizacji oraz na podstawie Pani / Pana zgody – do czasu cofnięcia zgody;
4. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
5. przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
6. przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do GIODO (a od dnia utworzenia nowego
urzędu – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani / Pan, iż
przetwarzanie dotyczących Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
7. dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;
8. podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonywania realizacji usług
prowadzonych przez AMM Archery Michał Sanczenko. Brak podania danych osobowych
uniemożliwia utworzenie konta oraz korzystanie z oferty usług udostępnionych przez AMM
Archery Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i
marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody,
niezależnie od korzystania z oferty usług.
9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego,
sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez
Administratora do Pani/Pana potrzeb i zainteresowań oraz w celu dokonywania pomiarów,
które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług; Wiążące
decyzje nie są zautomatyzowane;
10. dane kontaktowe inspektora ochrony danych u Administratora – Michał Sanczenko email: ammarchery@gmail.com