Regulamin – IV Duch Puszczy 3D 18.03.2023

Regulamin – IV Duch Puszczy 3D

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Nazwa turnieju: IV Wasilkowski Turniej Łuczniczy – Duch Puszczy 3D 

1.2. Termin: 18 marca 2023.

1.3. Miejsce: Teren Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej oraz Nadleśnictwa Dojlidy

1.4. Organizator: AMM Archery, Rafał Cieśluk

1.5. Sędzia Główny: Michał Sanczenko

§ 2

ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Zgłoszenia będą przyjmowane przez formularz Google (https://forms.gle/mSCH6aKZrtukfsSm9). W przypadku kiedy zarejestrowany zawodnik z jakichkolwiek przyczyn nie będzie mógł wziąć udziału w turnieju, prosimy o niezwłoczne powiadomienie.

2.2. W Turnieju mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz poniżej 18 roku życia będące pod opieką osoby dorosłej (opiekuna prawnego lub osoby przez niego wyznaczonej).

2.3. Każdy łucznik musi posiadać swój sprzęt łuczniczy, tj. łuk i komplet minimum 10 strzał spełniający wymagania opisane w paragrafie 3.

2.4. W celu zapewnienia ciepłego posiłku organizator przewiduje następujące opłaty:

dorośli: 100 zł (dorośli – łuki bloczkowe – 120 zł)
– juniorzy: 70 zł
– dzieci: 50 zł

2.5. W/w opłaty należy dokonać do 12 marca 2023 (jeżeli będą wolne miejsca to w dniu rejestracji opłaty wynoszą odpowiednio: 120 (140), 90 i 70 zł).
Dane do przelewu:
Łucznictwo Konne Anna Sokólska
Millenium Bank
numer konta 78 1160 2202 0000 0004 9309 2886

2.6. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu oraz za zagubione i pozostawione rzeczy.

§ 3

KATEGORIE SPRZĘTOWE

3.1. Startujący w turnieju podzieleni zostaną w zależności od sprzętu, który posiadają na pięć kategorii:

Łuk tradycyjny,

Łuk hunter,

Tradycyjny z półką,

Łuk bloczkowy,

Zekier,

W każdej z tych kategorii poprowadzona zostanie klasyfikacja turniejowa, która wyłoni najlepszych łuczników na zakończenie zmagań.

3.2. Do kategorii łuków tradycyjnych uczestnik musi posiadać:

Łuk nawiązujący w swojej budowie do modeli historycznych. Łuk może posiadać półkę, która nie dochodzi do osi łuku i nie jest wystarczająco duża, żeby strzała utrzymała się na niej bez podparcia dłonią (w przypadku problemów z definicją półki przeprowadzony zostanie test: na łuk ustawiony w pozycji pionowej założona zostanie strzała. Zakwalifikowane zostaną łuki z których strzały swobodnie opadają). Rdzeń łuku powinien być drewniany. Nie dopuszczone zostaną łuki z przyrządami takimi jak: podstawki pod strzałę, klickery, buttony, celowniki, stabilizatory, ograniczniki długości naciągu i inne podobne.

Promienie strzał drewniane i lotki naturalne. Nasadki dowolne. Groty tarczowe, nie niszczące znacznie celów.

3.3. Do kategorii łuków hunter uczestnik musi posiadać:

łuk z oknem/półką dowolnej głębokości. Rdzeń łuku może być wykonany z dowolnych materiałów. Nie dopuszczone zostaną łuki z przyrządami takimi jak: klickery, buttony, celowniki, ograniczniki naciągu i inne podobne.

strzały dowolne, groty tarczowe, nie niszczące znacznie celów.

W tej kategorii zabroniona jest technika “string walking”.

3.4. Tradycyjny z półką

  • łuk tradycyjny, w którym półka nie dochodzi do osi łuku lub posiadający

podstawkę. Rdzeń łuku powinien być drewniany. Nie dopuszczone zostaną łuki z przyrządami

takimi jak: klickery, buttony, celowniki, stabilizatory, ograniczniki naciągu.

  • Promienie strzał drewniane i lotki naturalne. Osady dowolne. Groty tarczowe, nie niszczące

znacznie celów.)

W tej kategorii zabroniona jest technika “string walking”.

3.5. Łuk Bloczkowy

Łuk bloczkowy z dowolnym osprzętem i parametrami. Można używać dowolnych spustów.

Strzały dowolne, groty tarczowe, nie niszczące znacznie celu.

3.6. Zekier

łuk nawiązujący w swojej budowie do modeli historycznych. Łuk bez półki, Rdzeń łuku powinien być drewniany. Nie dopuszczone zostaną łuki z przyrządami takimi jak: podstawki pod strzałę, klickery, buttony, celowniki, stabilizatory, ograniczniki długości naciągu i inne podobne.

promienie strzał dowolne z lotkami naturalnymi. Nasadki dowolne. Groty tarczowe, nie niszczące znacznie celów.

Ponadto w tej kategorii koniecznością jest strzelanie techniką zekierową/z kciuka. W której do naciągania cięciwy wykorzystuje się kciuk (z ochroną w postaci zekiera bądź bez)

§ 4

KATEGORIE WIEKOWE

4.1. Seniorzy łuki bloczkowe, 17 lat i powyżej (palik czerwony).

– kobiety

– mężczyźni

4.2 Seniorzy pozostałe kategorie łuków, 17 lat i powyżej (palik niebieski).

– kobiety

– mężczyźni

4.2. Juniorzy 12-16 lat (palik niebieski).

4.3. Dzieci 11 lat i poniżej (palik żółty).

Organizator zawodów ma możliwość zmienić i/lub połączyć kategorie wiekowe.

§ 5

REGUŁY STRZELANIA

5.1. Każdy zawodnik strzela do jednego celu 3D tylko jedną strzałę; strzała uznawana jest za wystrzeloną, jeśli zawodnik dotykając palika nie jest w stanie jej dosięgnąć. Łucznik powinien mieć strzałę nieustannie pod kontrolą, aby nie nastąpiło przypadkowe jej wystrzelenie. Strzała wystrzelona w sposób niezamierzony, jeżeli nie trafiła w cel, jest uznawana punktowo jako chybienie / „0” /.

5.2. Zawodnik strzelający do celu dotyka do palika dowolną częścią ciała, stojąc za nim (w stosunku do celu).

5.3. Zawodnicy nie mogą strzelać w grupach liczących mniej niż 3 osoby. Do zawodów nie dopuszcza się grup liczących więcej niż 7 osób.

5.4. Zawodnicy muszą mieć ze sobą podczas strzelań punktowanych wystarczającą liczbę strzał tak, aby strzały chybione mogły być poszukiwane dopiero po zawodach. Wstrzymywanie kolejnych grup podczas rozgrywki punktowej przez poszukiwanie strzał jest zabronione.

5.5. Jeśli któraś z grup podczas zawodów uporczywie wstrzymuje kolejną kapitanowie obu grup mogą uzgodnić wyprzedzenie / przejście / jednej grupy przez kolejną, z powiadomieniem organizatora/sędziego głównego.

5.6. W przypadku awarii sprzętu w czasie strzelania punktowanego zawodnik ma 15 minut czasu na naprawę sprzętu a następnie ma prawo do wystrzelenia 2 strzał próbnych do celu 3D już wcześniej strzelanego. W takim przypadku musi jednak umożliwić strzelanie punktowe do tego celu kolejnym grupom zawodników. Zawodnik może dostrzelić brakujący cel później w obecności całej swojej grupy. Taką sytuację należy zgłosić organizatorowi/sędziemu głównemu.

5.7. W koniecznych przypadkach zawodnik, za zgodą kapitana grupy, może czasowo opuścić miejsce zawodów; grupa w takich okolicznościach może czekać na zawodnika umożliwiając jednocześnie przejście grupom następnym. Rozsądny czas oczekiwania na zawodnika nieobecnego ustala kapitan grupy.

5.8. We wszystkich stylach strzelania strzałę na łuk zakłada się wyłącznie na stanowisku przy paliku. Zawodnik ma 60 sekund na wystrzelenie strzały do celu liczone od momentu podejścia do palika.

§ 6

ZASADY PUNKTACJI

Wskazane jest aby zasady punktacji były umieszczone na metryczce.

6.1. Zasady punktacji pozwalają łucznikowi wystrzelić maksymalnie do 3 strzał.

Łucznik strzela pierwszą strzałą, w przypadku trafienia punktacja za poszczególne strefy wynosi 20/18/16 Jeśli chybił pierwszą strzałą, może użyć drugiej strzały.

Druga strzała – punktacja : 14/12/10 Jeśli chybi drugą strzałą może użyć trzeciej strzały.

Trzecia strzała – punktacja : 8/6/4

Cel – figura 3D posiada 3 strefy punktowane:

mała strefa / kill zone / = 20 /14/8 punktów (w zależności którą strzałą zawodnik trafi);

duża strefa / vital zone / = 18/12/6 punktów (w zależności która to strzała);

reszta celu = 16/10/4 punktów (w zależności która to strzała).

6.1.1 W przypadku kiedy na figurze 3d oznaczone jest więcej niż trzy strefy, to pierwsze dwie w środku zalicza się jako małą strefę / kill zone /.

6.2. Trafienie w rogi, kopyta, podstawki imitujące grunt uznaje się jako chybienie / „0” /.

6.3. Trafienie celu strzałą odbitą od ziemi uznaje się jako chybienie / „0” /.

6.4. Strzały wbitej w cel nie wolno dotykać do momentu zapisania wyniku.

6.5.1. Jeżeli strzała wbije się w cel / tarczę 3D / na całą długość, ale utkwi w nim, kapitan grupy może ją wypchnąć do tyłu i ustalić wartość trafienia.

6.5.2. jeśli strzała odbije się od celu lub przeleci przez niego na wylot co uniemożliwi ustalenie trafienia uznawana jest jako chybienie / „0” /.

6.5.3. Jeśli strzała odbije się od celu w kierunku przeciwnym do kierunku oddanego strzału a zawodnik używa łuku o sile naciągu słabszej niż 35 lbs, to kapitan grupy może zdecydować o zaliczeniu trafienia.

6.5.4. Jeśli strzała odpadnie od celu na skutek uderzenia w cel innej strzały, kapitan może zaliczyć trafienie, jeśli znana jest strefa punktowania strzały, która odpadła.

6.6. Strzała, która trafi w inną strzałę i utkwi w niej zostanie zapisana tak, jak strzała wbita w cel. Jeśli strzała po trafieniu w inną odpadnie od celu jest liczona tak, jak strzała przez nią trafiona.

6.7. Aby trafienie w cel zostało uznane jako wyższe punktowo promień strzały musi dotykać linii dzielącej strefy trafień.

6.8. Strzała wystrzelona pomyłkowo do niewłaściwego celu jest uznana jako chybienie / „0” /.

6.9. Przy strzelaniu na krótkich odległościach, gdzie może grozić uszkodzenie lub zniszczenie strzał kapitan grupy może przerwać strzelanie, zapisać wyniki wystrzelonych dotąd strzał i wyjąć je z celu.

6.10. Po zakończeniu strzelań punktowanych zawodnik ma obowiązek skontrolować metryczkę i potwierdzić zapisane w niej wyniki swoim podpisem. Z chwilą podpisania przez zawodnika metryczka / karta punktowa / jest dokumentem potwierdzającym wynik i stanowi podstawę klasyfikacji uczestników zawodów.

6.11. Sędzia główny może wyrywkowo sprawdzić metryczkę pod kątem arytmetycznym. Brak podpisu i błędy arytmetyczne mogą być podstawą do dyskwalifikacji zawodnika.

6.12. W przypadku gdy na koniec zawodów dwóch lub więcej zawodników ma taką samą ilość punktów, wyżej będzie sklasyfikowany ten który zdobył więcej 20-tek, jeśli znowu będzie remis to 18-tek itd.

6.13. Przestrzeganie reguł niniejszego regulaminu jest powinnością zawodników oraz wszystkich osób towarzyszących. Łamanie w/ w ustaleń może skutkować dyskwalifikacją zawodnika.

§ 7

HARMONOGRAM

Godz. 9:00 – rejestracja, otwarcie torów rozgrzewkowych.

Godz. 10:00 – oficjalne rozpoczęcie.

Pierwsze przejście trasy, strzelanie punktowane do 14 celów.

Godz. 12.30 – po zakończeniu pierwszego przejścia nastąpi przerwa na gorący posiłek.

Równocześnie zmieniane są odległości, ustawienie celów i wymieniane są niektóre figury.

Godz. 13.30 – drugie przejście tej samej trasy, strzelanie punktowane do 14 zmienionych celów.

Godz. 16.00 – zakończenie strzelań; posiłek, podliczenie punktów.

Godz. 16:00-16.30 – podsumowanie, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

§ 8

DODATKOWE ZASADY

7.1. Podczas trwania zawodów kategorycznie zabrania się:

rozpoczynania strzelania bez zgody i wyraźnego sygnału danego przez Sędziego,

wychodzenia przed szereg strzelających (tj. w kierunku tarcz) bez zgody i wyraźnego sygnału danego przez sędziego/kapitana grupy,

napinania łuku i oddawania strzału w kierunku innym niż cele,